ALGEMENE VOORWAARDEN - DE BOSSCHE ZOMER 2021

De Bossche Zomer

De Bossche Zomer is een concept, waarbinnen initiatiefnemers initiatieven kunnen organiseren, gericht op ‘coronaproof’ ontmoetingen tijdens de zomer in ’s-Hertogenbosch. De Bossche Zomer staat gepland van 1 juli t/m 5 september 2021.

De Bossche Zomer draagt zorg voor de coördinatie en promotie van De Bossche Zomer en kan op verzoek van een initiatiefnemer vrijblijvend beperkte aanvullende ondersteuning bieden. De Bossche Zomer voert haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit en spant zich in om haar taken naar behoren uit te voeren. Een verdere garantie wordt niet verleend.

De Bossche Zomer is een concept onder juridische verantwoordelijkheid van ZNTM B.V. en is enkel verantwoordelijk voor de coördinatie en promotie van De Bossche Zomer. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de organisatie en uitvoering van de initiatieven ligt bij de betreffende initiatiefnemers.

Initiatief

Elke aan De Bossche Zomer gelieerde activiteit gericht op bezoekers, is een initiatief. Ieder initiatief dient te worden aangemeld via www.debosschezomer.nl/initiatief-indienen/ en mag zich pas na goedkeuring van De Bossche Zomer linken. Enkel tijdige en correcte aanmeldingen worden in behandeling genomen. De Bossche Zomer is vrij een initiatief al dan niet te accepteren. Alle initiatieven dienen steeds te voldoen aan de actuele coronaregels, deze voorwaarden en aanvullende instructies vanuit De Bossche Zomer. Ieder initiatief wordt georganiseerd voor rekening en risico van de initiatiefnemer(s) en dus niet van De Bossche Zomer.

Bezoeker

Iedereen die een aan De Bossche Zomer gelieerd initiatief bezoekt, is een bezoeker en uit dien hoofde gebonden aan deze voorwaarden en eventuele voorwaarden van het betreffende initiatief. Bezoekers dienen zich daarnaast te houden aan de actuele coronamaatregelen en door De Bossche Zomer en/of initiatiefnemers gegeven instructies. Bezoekers nemen voor eigen rekening en risico deel aan een initiatief.

Initiatiefnemer

Iedereen die een aan De Bossche Zomer gelieerd initiatief organiseert, is een initiatiefnemer en uit dien hoofde gebonden aan deze voorwaarden. Een initiatiefnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de organisatie en uitvoering van diens initiatieven (inclusief eventuele vergunningen, toestemmingen van derden, etc.).

Iedere initiatiefnemer dient in ieder geval:

- Initiatieven altijd ter goedkeuring voor te leggen aan De Bossche Zomer en enkel na goedkeuring te linken aan De Bossche Zomer.

- Deze voorwaarden en aanvullende instructies van De Bossche Zomer altijd stipt na te komen.

- De Bossche Zomer op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen rondom diens initiatieven en alle vragen vanuit De Bossche Zomer steeds direct, juist en volledig te beantwoorden.

- Er voor zorg te dragen dat: hun initiatieven passen bij de uitstraling van De Bossche Zomer, beschikken over alle benodigde vergunningen, legaal en veilig zijn, voldoen aan de actuele coronaregels en de redelijke verwachtingen die de bezoekers ervan mogen hebben, alsmede voldoende verzekerd zijn (o.a. tegen aansprakelijkheid), dit naar het oordeel van De Bossche Zomer.

- Iedere bezoeker van diens initiatief er duidelijk op te wijzen dat de organisatie en uitvoering van het initiatief geschiedt voor rekening en risico van initiatiefnemer.

Aansprakelijkheid

Initiatiefnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de organisatie en uitvoering van hun initiatieven en al hetgeen daaruit voortvloeit. De Bossche Zomer is hiervoor niet aansprakelijk, ook niet als zij de initiatiefnemers bij de organisatie en/of uitvoering assisteren. Initiatiefnemers vrijwaren De Bossche Zomer op het eerste verzoek, direct en volledig, tegen alle claims van derden, welke voortvloeien uit de organisatie en/of uitvoering van hun initiatieven. Het voorgaande geldt niet voor schade welke een gevolg is voor opzet en/of grove schuld aan de zijde van De Bossche Zomer.

Behoudens opzet of grove schuld zijdens De Bossche Zomer, is De Bossche Zomer nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook. Indien zij desondanks toch aansprakelijk zou zijn, geldt dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Indien een schade niet onder de dekking van deze verzekering valt en De Bossche Zomer toch aansprakelijk zou zijn, geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal € 10.000,-.

Coronavoorbehoud

De gehele Bossche Zomer vindt plaats onder voorbehoud van corona en de bijbehorende coronamaatregelen. Indien de coronaomstandigheden daarom vragen, is De Bossche Zomer eenzijdig gerechtigd om per direct voorwaarden en/of afspraken te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor de bijbehorende gevolgen. Het financiële risico van Corona en de bijbehorende (gewijzigde) coronamaatregelen, ligt derhalve volledig bij initiatiefnemers.

Uitsluiting

De Bossche Zomer kan initiatiefnemers, initiatieven en bezoekers die zich niet houden aan hun verplichtingen en/of zich onbehoorlijk gedragen, een en ander naar het oordeel van De Bossche Zomer, geheel of gedeeltelijk uitsluiten van deelname aan De Bossche Zomer.

Tot slot

Het bepaalde in deze voorwaarden is niet alleen bedongen te behoeve van De Bossche Zomer, maar ook ten behoeve van ZNTM B.V. en alle aan hen verbonden medewerkers. Deze voorwaarden bevatten enkel de hoofdlijnen van De Bossche Zomer. De Bossche Zomer is daarom bevoegd om initiatiefnemers en/of bezoekers aanvullende specifieke instructies te geven.

Indien de omstandigheden daarom vragen, is De Bossche Zomer, binnen redelijke grenzen, gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen. De meest recente voorwaarden zijn steeds terug te vinden op de website van De Bossche Zomer.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.